ข้อมูลกิจกรรม

วัตถุประสงค์    :

 

                เนื่องด้วยในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 ตามหลักทางโหราศาสตร์ ถือเป็นวันมหามงคล วันมงคลฤกษ์ ใครใช้ดวงฤกษ์นี้ในการเปิดกิจการห้างร้านทำการค้า ทำกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นมงคลจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะธุรกิจบริการ ธุรกิจของสวย ๆ งาม ธุรกิจของกินของใช้ และกิจกรรมนั้น ๆ ยังก่อให้เกิดการสร้างรายได้ที่ทำให้สามารถก่อร่างสร้างตัว สร้างฐานะให้มั่นคง มั่งคั่ง ได้ หากใช้ฤกษ์มหามงคลทำการติดต่อเจรจากับใครที่มีประเด็นการตกลงเรื่องผลประโยชน์ที่มีมูลค่ามากในวันดังกล่าว ถือว่าจะได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดี เพราะถือเป็นฤกษ์มหาเศรษฐีครับ

 

                สำหรับเด็กที่เกิดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่มีปัญญาเป็นเลิศ ประเสริฐกว่าเด็กทั้งหลาย เป็นเด็กที่มีบุญ เป็นอภิชาตบุตร เป็นเด็กที่เสริมวงศ์ตระกูล เสริมบารมีให้บิดามารดามีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ด้วยยศฐาบรรดาศักดิ์ หรือฐานะก็ตามที เพราะฉะนั้นถือว่า วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 นี้เป็นวันที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่ง สามารถใช้ดวงฤกษ์นี้ในการประกอบกิจการมงคลใด ๆ ให้สำเร็จสมดังที่ปรารถนา

 

ในฤกษ์มหามงคลดังกล่าวนี้ ทางสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ จึงจัดให้มีพิธีทำบุญให้คนไทยเป็นเศรษฐี ในวันฤกษ์มหามงคล วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 นี้ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา

เพื่อทำบุญ อุทิศให้มหาเศรษฐีนวโกฎิ ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีใจบุญ 9 ท่านในสมัยพุทธกาล ผู้สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์ให้แก่พระพุทธศาสนา โดยมีประวัติพระเศรษฐีนวโกฏิ ดังนี้

พระเศรษฐีนวโกฏิ เป็นรูปเคารพแทนมหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านในสมัยพุทธกาล ท่านเหล่านี้เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์ให้แก่พระพุทธศาสนา มีความมั่งคั่งในโภคทรัพย์อยู่ในระดับเดียวกับกษัตริย์ ทั้งยังเป็นสัมมาทิฏฐิ และยังเป็นพุทธอุปฐากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่า ท่านเหล่านี้เป็นผู้เลิศในการทำทาน และเป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวง เศรษฐีทั้ง 9 นี้ได้แก่ 1.ธนันชัยเศรษฐี 2. ท่านยัสสะเศรษฐี 3. ท่านสุมานะเศรษฐี 4. ท่านชะฏิกัสสะเศรษฐี 5. ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี 6. ท่านเมนฑะกัสสะเศรษฐี 7. ท่านโชติกะเศรษฐี 8. ท่านสุมังคะกัสสะเศรษฐี 9.ท่านวิสาขามหาอุบาสิกา ผู้รู้ได้ถือเอาคตินี้มาสร้างเป็นพระนวโกฏิให้มีพระพักตร์ทั้งหมด 9 พระพักตร์ แทนใบหน้าของนวเศรษฐีทั้งเก้าในสมัยพุทธกาล เชื่อว่ามีคุณทางโชคลาภ อำนวยลาภสักการะ และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้เลื่อมใสบูชา

มหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านนี้ ล้วนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคล ทั้งที่ดำรงเพศฆราวาสอยู่ ตามตำนานของชาวล้านนา สมัยหนึ่งเกิดทุกข์เข็ญ ทุพภิกขภัยข้าวยากหมากแพง ประชาชนเดือดร้อน บังเกิดความอดอยากขึ้น จึงมีพระภิกษุผู้เป็นอริยะรูปหนึ่ง ได้แนะนำให้สร้างพระเศรษฐีนวโกฏิขึ้น เพื่อทำการสักการบูชาแก้เคล็ดในความทุกข์ยากทั้งหลาย และเมื่อสร้างและทำการฉลองสำเร็จ ก็ปรากฏมีเหตุการณ์ปรากฏขึ้นเป็นอัศจรรย์คือ ความทุกข์ยากอดอยากทั้งหลาย ได้บรรเทาลงและสงบระงับในที่สุด จึงเป็นคติที่เชื่อถือของชาวล้านนาว่า ถ้าผู้ใดได้บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิแล้ว จะมีสิริมงคล ทำมาค้าขึ้น ประสบแต่โชคลาภ อยู่เย็นเป็นสุข ด้วยอานิสงส์แห่งบารมีธรรมของเศรษฐีทั้ง 9 ท่าน

อานิสงส์การบูชา    : เชื่อว่าจะอำนวยลาภผลโภคทรัพย์ตามสมควร ปกปักรักษาให้บ้านเรือนร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองและป้องกันภยันตรายสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆ ปัจจุบันมีอยู่น้อยมากที่จะสร้างได้อย่างถูกต้องตามตำราดั้งเดิม.

 

พิธีทำบุญ อุทิศบุญให้แก่ 9 บูรพาจารย์โหร อันได้แก่ การทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโนทัย) และทำบุญอุทิศให้บูรพาจารย์โหรอันได้แก่ คุณพระเทวโลก คุณหลวงวิศาลดรุณกร อ.พลูหลวง อ.ส. ไชยนันทน์ คุณหลวงวุฒิ รณพัสดุ์  และ อ.สมบัติ รูปประดิษฐ์   อ.จรัญ พิกุล ฯลฯ ร่วมสวดมนต์บทอันเป็นมงคล เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมพิธีทุกท่าน ได้ขอบารมีจากเศรษฐีนวโกฎิ ให้มีความร่ำรวย มีโชคลาภ ตลอดจน ขอบารมีจากครูบาอาจารย์รักษา ให้มีความโชคดี มีความสำเร็จ มีหน้าที่การงานที่มั่นคง เจริญก้าวหน้า

 

พิธีทำบุญอุทิศให้เทวดานพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์ เทวดานพเคราะห์ คือ เทวดารักษาประจำตัวของท่านที่เกิดในวันต่าง ๆ มนุษย์ทุกคนต้องมีเทวดารักษาตัว อันได้แก่ เทวดาพระอาทิตย์ เป็นเทวดารักษาตัวของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ประจำวันเกิด , เทวดาพระจันทร์  เป็นเทวดารักษาตัวของท่านที่เกิดวันจันทร์  เทวดาพระอังคาร เป็นเทวดารักษาตัวของท่านที่เกิดวันอังคาร เทวดาพระพุธ  เป็นเทวดารักษาตัวของท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน เทวดาพระพฤหัสบดี เป็นเทวดารักษาตัวของท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีเทวดาพระศุกร์  เป็นเทวดารักษาตัวของท่านที่เกิดวันศุกร์  เทวดาพระเสาร์  เป็นเทวดารักษาตัวของท่านที่เกิดวันเสาร์  เทวดาพระราหู เป็นเทวดารักษาตัวของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน และเทวดาพระเกตุ เป็นเทวดาประจำตัวสำหรับท่านที่ไม่รู้วันเกิด

ในแต่ละช่วงชีวิตของมนุษย์เรา จะมีเทวดาเข้ามาเสวย และแทรก หากเทวดาที่มาเสวยและแทรกเป็นมิตรกัน ชีวิตก็จะมีความรุ่งโรจน์ หากเทวดาที่มาเสวยและแทรกเป็นศัตรูกัน ชีวิตก็จะมีอุปสรรค ปัญหา เพราะฉะนั้น การได้มีโอกาสทำบุญอุทิศให้เทวดานพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์ ในวันฤกษ์มหามงคลนั้น ถือเป็นมหากุศล ท่านจะประทานโชคลาภ ประทานพรให้ชีวิตที่เจอแต่เรื่องร้ายกลับกลายเป็นดี แต่ถ้าโชคดีอยู่แล้ว ก็จะโชคดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

ที่เลือกใช้สถานที่ที่วัดสามพระยา เพราะคำว่า พระยา เปรียบได้กับเศรษฐี และวัดสามพระยายังเป็นสถานที่สอนโหราศาสตร์ในอดีต จึงถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็มงคลอย่างยิ่ง โดยทางสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ ได้จัดให้มีพิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ถวายมหาสังฆทาน ทอดผ้าบังสุกุล เพื่ออุทิศบุญให้มหาเศรษฐีนวโกฏิ , ๙ บูรพาจารย์โหร และเทวดานพเคราะห์ ตลอดจนทอดผ้าป่า กองละ 10,000 บาท จำนวน 9 กอง ถวายพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เพื่อสมทบทุนสร้างตึกร่มธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์